Strona główna Polski Deutsch
wielko¶ć tekstu:
Projekty >
MIĘDZYNARODOWY PROJEKT UTWORZENIA NOWEGO MUZEUM – MIEJSCA PAMIĘCI NA TERENIE BYŁEGO NIEMIECKIEGO OBOZU ZAGŁADY W SOBIBORZE

Projekt utworzenia Muzeum – Miejsca Pamięci na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze to międzynarodowa inicjatywa podjęta przez Polskę, Holandię, Izrael i Słowację we wrześniu 2008 roku. Zakłada on utworzenie państwowego muzeum-miejsca pamięci na terenie byłego obozu zagłady przy udziale finansowym i merytorycznym wszystkich uczestnicz±cych w nim krajów.

W lutym 2011 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego powierzyło rolę operatora projektu Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, która od tego czasu pełni obowi±zki koordynatora przedsięwzięcia oraz jego skarbnika. Kierunki oraz zadania dla poszczególnych etapów projektu wytycza Grupa Steruj±ca złożona z przedstawicieli państw-uczestników projektu, ona też zatwierdza wszelkie wydatki, jakie s± ponoszone ze wspólnego budżetu.

Najważniejszym celem projektu jest godne upamiętnienie ofiar obozu w Sobiborze oraz utworzenie muzeum służ±cego przekazywaniu historii masowej zagłady obecnym i przyszłym pokoleniom. Pierwszym zadaniem jest oczywiście ochrona i właściwe zabezpieczenie prochów osób zamordowanych w tym miejscu. Ponieważ Niemcy już w 1943 r. postarali się zatrzeć wszelkie ślady po dokonywanej tu masowej zbrodni, należało zacz±ć prace od badań archeologicznych. Kolejne etapy badań przeprowadzono w 2011 i 2012 roku. Pozwoliły one m.in. określić, gdzie zakopano prochy pomordowanych, oraz ustalić przebieg „Himmelfahrtstraße” – drogi śmierci nazywanej „Niebiańsk± Alej±”, która prowadziła do obozu III – miejsca bezpośredniej zagłady.

Od połowy 2012 r. trwały też prace nad koncepcj± zagospodarowania architektonicznego tego miejsca, tak aby służyło ono oddawaniu czci pomordowanym oraz pełniło funkcję muzeum i centrum edukacyjnego. Koncepcja architektoniczno-artystyczna nowego miejsca pamięci zostanie wyłoniona w drodze konkursu otwartego dla uczestników z całego świata. Członkowie Grupy Steruj±cej porozumieli się co do kształtu i funkcji nowego Miejsca Pamięci i w grudniu 2012 roku zatwierdzili opracowany przez FPNP projekt regulaminu konkursu.

Międzynarodowy konkurs na opracowanie nowej ideowo-artystycznej koncepcji architektoniczno-krajobrazowej miejsca pamięci na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze ruszył 18 stycznia 2013 r. Organizatorem konkursu jest Państwowe Muzeum na Majdanku kierowane przez dr. Tomasza Kranza, które od 1 maja 2012 r. jest właścicielem części terenu Pomnika Zagłady w Sobiborze i sprawuje opiekę nad tym miejscem pamięci.¶ Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej artystycznie, funkcjonalnie i eksploatacyjnie kompleksowej koncepcji Miejsca Pamięci na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady Żydów w Sobiborze, uwzględniaj±cej charakter i rangę miejsca, ł±cz±cej funkcje upamiętniaj±c±, muzealn± i edukacyjn±. Punktem ciężkości nowej koncepcji Miejsca Pamięci ma być upamiętnienie ofiar, poprzez zabezpieczenie grobów masowych oraz ukazanie całego terenu jako szczególnego niemego świadka i materialnego świadectwa masowej zbrodni o niewyobrażalnych rozmiarach.

Państwowe Muzeum na Majdanku powierzyło Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie” wykonywanie poszczególnych czynności zwi±zanych z przeprowadzeniem konkursu.


www.sobibor.info.pl

konkurs na koncepcję miejsca pamięci w Sobiborze
Straty osobowe
Wystawa Zachować Pamięć
Wolontariat
¦wiadkowie hisotrii