Strona główna Polski Deutsch
wielkość tekstu:Komunikat dot. rozstrzygnięcia konkursu na opracowanie nowej ideowo-artystycznej koncepcji architektoniczno-krajobrazowej Miejsca Pamięci na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze (postępowanie nr 1/FPNP/01/13)

W dniu 18 lipca 2013 r. o godzinie 11.00, w Muzeum Historii Żydów Polskich przy ul. Anielewicza 6 w Warszawie, zostanie ogłoszony komunikat o rozstrzygnięciu konkursu na opracowanie nowej ideowo-artystycznej koncepcji architektoniczno-krajobrazowej Miejsca Pamięci na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze wraz prezentacją nagrodzonych prac konkursowych oraz identyfikacją.

W imieniu Organizatora konkursu oraz Członków Sądu konkursowego serdecznie Państwa zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

Jednocześnie informujemy, iż ogłoszenie o wyniku zostanie opublikowane na stronie internetowej www.majdanek.eu i www.fpnp.plKomunikat

Upłynął termin składania prac konkursowych (postępowanie nr 1/FPNP/01/13) W dniu 11 czerwca 2013 r. zakończono przyjmowanie prac konkursowych od Uczestników zaproszonych do udziału w konkursie na opracowanie nowej ideowo – artystycznej koncepcji architektoniczno – krajobrazowej Miejsca Pamięci na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze.

W wyznaczonym terminie do Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, wykonującej czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu w imieniu jego organizatora – Państwowego Muzeum na Majdanku, złożone zostały 63 prace konkursowe. Obecnie rozpoczęło się szyfrowanie prac. Następnie zostaną one przekazane sądowi konkursowemu, który dokona wyboru laureata/laureatów.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 31 lipca 2013 r.Wyjaśnienie nr 3 do treści Regulaminu konkursu.

W związku z realizowanym konkursem NA OPRACOWANIE NOWEJ IDEOWO-ARTYSTYCZNEJ KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-KRAJOBRAZOWEJ MIEJSCA PAMIĘCI NA TERENIE BYŁEGO NIEMIECKIEGO NAZISTOWSKIEGO OBOZU ZAGŁADY W SOBIBORZE, w dniu 24 kwietnia 2013 r. wpłynął drogą elektroniczną wniosek o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu.

Wniosek ten został przekazany po terminie, jaki Zamawiający wyznaczył na zadawanie pytań do treści regulaminu konkursu i udzielanie odpowiedzi.

Jednakże - biorąc pod uwagę treść wniosku - Zamawiający zdecydował o konieczności udzielenia stosownego wyjaśnienia.

W związku z powyższym w dniu 17 maja 2013 r. Państwowe Muzeum na Majdanku, w imieniu którego czynności związane z przygotowaniem i organizacją konkursu wykonuje Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie" przekazał Uczestnikom konkursu wyjaśnienie nr 3 do regulaminu konkursu.

Wyjaśnienie nr 3 do treści Regulaminu konkursuWyjaśnienie nr 2 do treści Regulaminu konkursu.

W związku z realizowanym konkursem NA OPRACOWANIE NOWEJ IDEOWO-ARTYSTYCZNEJ KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-KRAJOBRAZOWEJ MIEJSCA PAMIĘCI NA TERENIE BYŁEGO NIEMIECKIEGO NAZISTOWSKIEGO OBOZU ZAGŁADY W SOBIBORZE, w dniach 18 marca - 8 kwietnia 2013 r. wpłynęło drogą elektroniczną 12 wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu, zawierających 48 pytań.

W dniu 22 kwietnia 2013 r. Państwowe Muzeum na Majdanku, w imieniu którego czynności związane z przygotowaniem i organizacją konkursu wykonuje Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie" przekazał Uczestnikom konkursu wyjaśnienie nr 2 do regulaminu konkursu.

Wyjaśnienie nr 2 do treści Regulaminu konkursu

Wyjaśnienie nr 1 dot. procedury przetargowej nr 4/FPNP/11/2012

W dniu 21 marca 2013 r. Wykonawca zgłosił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ na cykl szkoleń dla osób chcących nieść pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki potrzeb ofiar represji wojennych. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z póŸn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień Wykonawcy przekazując jednocześnie treść zapytań, bez ujawniania Ÿródła wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz umieszcza na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

Wyjaśnienie nr 1KOMUNIKAT DOTYCZACY KONKURSU NA OPRACOWANIE NOWEJ IDEOWO-ARTYSTYCZNEJ KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-KRAJOBRAZOWEJ MIEJSCA PAMIĘCI NA TERENIE BYŁEGO NIEMIECKIEGO NAZISTOWSKIEGO OBOZU ZAGŁADY W SOBIBORZEś Postępowanie nr: 1/FPNP/01/13

Zamawiający - Państwowe Muzeum na Majdanku, w imieniu którego czynnoœci związane z organizacją i przeprowadzeniem konkursu wykonuje Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, informuje, iż na wniosek Sądu konkursowego dokonana została zmiana terminów okreœlonych w punkcie 3 w rozdziale I Regulaminu konkursu.

Zmiana terminów dotyczy czynnoœci okreœlonych w punktach od 3.4 do 3.8 w rozdziale I Regulaminu konkursu, które nie zostały jeszcze zrealizowane.

Wykaz nowych terminów konkursu:

Zawiadomienie Uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie do dnia: 18.03.2013 r.
Nadsyłanie pytań dotyczących regulaminu konkursu do dnia: 8.04.2013 r.
Udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące regulaminu konkursu do dnia: 22.04.2013 r.
Składanie prac konkursowych do dnia: 11.06.2013 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nie póŸniej niż do dnia: 31.07.2013 r.

Wyjaśnienie nr 1 do treści ogłoszenia/regulaminu konkursu
- postępowanie nr 1/FPNP/01/13

W związku z ogłoszonym konkursem NA OPRACOWANIE NOWEJ IDEOWO – ARTYSTYCZNEJ KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO – KRAJOBRAZOWEJ MIEJSCA PAMIĘCI NA TERENIE BYŁEGO NIEMIECKIEGO NAZISTOWSKIEGO OBOZU ZAGŁADY W SOBIBORZE, organizowanym przez Państwowe Muzeum na Majdanku, w imieniu którego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu wykonuje Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, w dniach 24 stycznia – 11 lutego 2013 r. wpłynęło drogą elektroniczną 26 wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu/ogłoszenia konkursu, zawierających 36 pytań. Treść wszystkich pytań bez ujawnienia Ÿródła wraz z wyjaśnieniami znajdują sie w załączniku o nazwie Wyjaśnienie nr 1 z dnia 11 02 2013.


Wyjaśnienie nr 1 z dnia 11.02.2013
Wzór oświadczenia o przeniesieniu praw autorskichKomunikat o zmianie regulaminu i zmianie ogłoszenia.

W dniu 24 stycznia 2013 r. Dyrektor Państwowego Muzeum na Majdanku dr Tomasz Kranz, na wniosek Sądu Konkursowego podjął decyzję o zmianie regulaminu konkursu NA OPRACOWANIE NOWEJ IDEOWO – ARTYSTYCZNEJ KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO – KRAJOBRAZOWEJ MIEJSCA PAMIĘCI NA TERENIE BYŁEGO NIEMIECKIEGO NAZISTOWSKIEGO OBOZU ZAGŁADY W SOBIBORZE, ogłoszonym w BZP nr ogłoszenia: 27534- 2013; data zamieszczenia: 18 stycznia 2013 r.

Zmiany Regulaminu Konkursu doprowadziły do zmiany treści ogłoszenia o konkursie. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 27534-2013 zostało opublikowane w dniu 24 stycznia 2013 r. pod numerem 13495-2013.

Ogłoszenie o nr 13495-2013 (o zmianie ogłoszenia 27534-2013) wprowadza również inne zmiany niewynikające ze zmian wprowadzonych w regulaminie konkursu.


modyfikacja regulaminu konkursu
Regulamin KONKURSU po modyfikacji z dn 24012013.pdf
zmiana ogłoszeniaOgłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi

Na wydruk pakietu edukacyjnego "Różnorodność form represji nazistowskich wobec II RP."
Numer ogłoszenia: 422346-2012

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi

"Wydruk sprawozdania z działalności FPNPw roku 2011.
PDFKomunikat dot. rozstrzygnięcia przetargu nr 1/FPNP/02/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych, na świadczenie usług poligraficznych dla Fundacji "Polsko-Niemieckie Pojednanie" w roku 2010.

Zgodnie z art.92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j.Dz.U. 2007 Nr 223 poz. 1655 z późn.zm.) informujemy, że w postępowaniu przetargowym nr 1/FPNP/02/10 wybrano ofertę Wydawnictwa TEKST Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Kossaka 72. Wydawnictwo TEKST, zgodnie z kryteriami przyjętymi przez Zamawiającego i przedstawionymi w SIWZ, otrzymało 605,32 pkt. co stanowi największą ilość punktów przyznanych ofertom złożonym w przedmiotowym postępowaniu.

Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w przetargu nr 1/FPNP/02/10. (pdf)
Ogłoszenie o zamówieniu nr 1/FPNP/02/10

Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie" ogłasza, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych, na świadczenie usług poligraficznych dla Fundacji "Polsko-Niemieckie Pojednanie" w roku 2010.

I. Nazwa i adres zamawiającego:
Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie"
Ul. Krucza 36
00-921 Warszawa

II. Ogłoszenie zostało opublikowane w biuletynie zamówień publicznych.
w dniu 8.03.2010,
nr ogłoszenia 62952 - 2010

III. Tryb udzielania zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać:
ze strony internetowej: www.fpnp.pl w zakładce profil nabywcy, lub osobiście w siedzibie zamawiającego - p.267, w dni powszednie, w godzinach 8.30 - 16.00.

V. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonanie usług poligraficznych dla FPNP w zakresie druku: albumu, książki, broszur, sprawozdania, kalendarza, ulotek, plakatów i wizytówek. Zamawiający przewiduje, w okresie 12 miesięcy, udzielić około 16 zleceń na usługi poligraficzne, których wykaz wraz z opisem wymaganych parametrów jakościowych stanowi załącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Ostateczna ilość zrealizowanych zleceń stanowiących przedmiot zamówienia oraz ich nakład zależeć będą od faktycznych potrzeb związanych z realizacją zadań statutowych przez Zamawiającego. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie całokształt prac związanych z wykonaniem zlecenia na druk, oprawę, składanie, bigowanie itp. - określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - w oparciu o surowce, sprzęt oraz nakłady pracy Wykonawcy, z dostarczonych przez Zamawiającego (w formacie PDF) plików z materiałami do wydruku po składzie i korekcie. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia do siedziby Zamawiającego wydruku próbnego (makiety), a następnie, po uzyskaniu akceptacji i uzgodnieniu ilości, do wydrukowania i wykonania, w terminie ustalonym w formularzu cenowym, pozostałych prac określonych w szczegółowym opisie zamówienia oraz do dostarczenia pełnego nakładu do siedziby Zamawiającego.

VI. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.


VII. W przetargu mogą uczestniczyć Wykonawcy spełniający następujące warunki:
- posiadają uprawnienia do wykonywania działalności o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- znajdują sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Spełnienie w/w warunków oceniane będzie wg formuły "spełnia - nie spełnia", na podstawie dokumentów wymienionych w p.XII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

VIII. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


IX. Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie:
- Cena - 66,6%
- Termin wykonania poszczególnych zleceń - 33,3%
- Zamawiający przewiduje możliwość dodatkowej oceny za nieobowiązkową prezentację wykonanych wcześniej prac o podobnych parametrach - 9,5%

X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy złożyć do dnia 19.03.2010 r. do godziny 11.30, osobiście w siedzibie zamawiającego w p.267, lub przesłać za potwierdzeniem odbioru.

XI. Termin związania ofertą:
30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna sie wraz z upływem terminu składania ofert.

XII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XIII. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:
Nie dotyczy tego postępowania.

XIV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej:
Nie dotyczy tego postępowania.

XV. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Pzp., stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

XVI. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest: Mariusz Kacperkiewicz
Tel. 22 695 99 69 - w dni powszednie, w godzinach 8.30-16.00, faks 22 629 52 78,
e-mail: mkacperkiewicz[at]fpnp.pl


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (pdf)
WYJAŚNIENIE nr 1. dot. ZAŁĄCZNIKA nr 5 do SIWZ (pdf)
WYJAŚNIENIE nr 2 Dot. ZAŁĄCZNIKA nr 1 do SIWZ - postępowanie przetargowe nr 1/FPNP/02/10 (pdf)
WYJAŚNIENIE nr 3 Dot. postępowania przetargowego nr 1/FPNP/02/10 (pdf)
WYJAŚNIENIE nr 4 Dot. postępowania przetargowego nr 1/FPNP/02/10 (pdf)
WYJAŚNIENIE nr 5 Dot. postępowania przetargowego nr 1/FPNP/02/10 (pdf)
Straty osobowe
Wystawa Zachować Pamięć
Wolontariat
Świadkowie hisotrii